Kennisgevingen herziene ontwerpbeschikking

Status: Aanvraag
Startdatum: 17-12-2015
Einddatum: 27-01-2016
Locatie: 2921 LG 24

WD Trading B.V.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben op 1 augustus 2014 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van WD Trading B.V. voor de inrichting aan de Giessenweg 8, 2921 LP Krimpen aan den IJssel.

Het betreft een inrichting voor het opslaan van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen en van gevaarlijke afvalstoffen (accu’s en batterijen), het opslaan van 100 m3 afgedankte apparatuur, het opslaan van loodaccu’s, het bewerken van wit-, bruin- en grijsgoed en het overslaan, scheiden en opbulken van afvalstoffen.

De aanvraag betreft een oprichtingsvergunning.

Van 14 mei 2015 tot en met 24 juni 2015 heeft reeds een ontwerpbeschikking ter inzage gelegen. Als gevolg van het voornemen een geluidreductieplan vast te stellen voor het industrieterrein Stormpolder, is de ontwerpbeschikking getoetst aan dit ontwerp-geluidreductieplan. Dit ontwerp-geluidreductieplan ligt ter inzage tot en met 31 december 2015.
Als gevolg van de toets aan het ontwerp-geluidreductieplan is de considerans van de ontwerpbeschikking aangepast. Tevens zijn, als gevolg van een ingediende zienswijze, enkele voorschriften aangepast. De in de geluidvoorschriften opgenomen grenswaarden zijn gelijk gebleven.
In verband met de aanpassingen na de toets aan het ontwerp-geluidreductieplan wordt een nieuwe ontwerpbeschikking ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige stukken tijdens kantooruren van 17 december 2015 tot en met 27 januari 2016 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Tevens wordt u verzocht een kopie van de zienswijze te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

De heer H. Smit van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 00.
Zaaknummer: 98458269, DMS-nummer: 22065327. 
 

IHC Offshore & Marine B.V.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben op 17 december 2014 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van IHC Offshore & Marine B.V. voor de inrichting aan de Schaardijk 24, 2921 LG Krimpen aan den IJssel.

Het betreft een inrichting voor het bouwen van (zee)schepen.

De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting voor het onderdeel milieu. De veranderingen betreffen het verplaatsen van de pipingshop naar een nieuwbouw romneyloods en het proefdraaien van scheepsmotoren. Verder is  de intensiteit van een aantal bedrijfsactiviteiten afgenomen.
Tevens is het wijzigen en vervangen van geldende geluidsvoorschriften uit de onderliggende revisievergunning aangevraagd.

Van 16 juli 2015 tot en met 27 augustus 2015 heeft reeds een ontwerpbeschikking ter inzage gelegen. Als gevolg van het voornemen een geluidreductieplan vast te stellen voor het industrieterrein Stormpolder, is de ontwerpbeschikking getoetst aan dit ontwerp-geluidreductieplan. Dit ontwerp-geluidreductieplan ligt ter inzage tot en met 31 december 2015.
Als gevolg van de toets aan het ontwerp-geluidreductieplan is de considerans van de ontwerpbeschikking aangepast. De voorschriften zijn gelijk gebleven. Als gevolg van deze aanpassing wordt een nieuwe ontwerpbeschikking ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige stukken tijdens kantooruren van 17 december 2015 tot en met 27 januari 2016 op de volgende plaatsen inzien:
- de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel;
- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

De heer P.C. Heyne van de DCMR, telefoon: 010 - 246 86 61.
Zaaknummer: 98469026, DMS-nummer: 22065314.