Kennisgeving verlenging beslistermijn: hoek Nieuwe Tiendweg-Memlingstraat

Status: Beschikking
Startdatum: 16-11-2016
Einddatum: 28-12-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
-voor het realiseren van een nieuw appartementsgebouw "Ravesteyn" met 14 appartementen ter plaatse van het grasveld op de hoek Nieuwe Tiendweg en Memlingstraat (voormalige RK kerk).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, tegen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.