Kennisgeving verlenging beslistermijn: Industrieweg 2b

Status: Beschikking
Startdatum: 07-09-2016
Einddatum: 19-10-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken voor:
het uitbreiden van de lunchroom, Industrieweg 2b te Krimpen aan den IJssel.

De beslistermijn wordt verlengd met toestemming van de aanvrager omdat de behandeling van de aanvraag meer tijd vergt. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 oktober  2016.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, tegen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.