Kennisgeving ontwerpbeschikking Van Polanenweg 7

Status: Aanvraag
Startdatum: 14-01-2016
Einddatum: 24-02-2016
Locatie: 2921 LT 7

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben op 1 oktober 2015 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Storm Cleaning Service B.V. voor de inrichting aan de Van Polanenweg 7, 2921 LT Krimpen aan den IJssel.
De aanvraag betreft het oprichten van een inrichting voor het inzamelen, opslaan, be- en verwerken van (gevaarlijke) afvalstoffen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzagetermijn

U kunt de ontwerpbeschikking en overige stukken tijdens kantooruren van 14 januari 2016 tot en met 24 februari 2016 inzien: bij de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel en bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.


Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

De heer A.B. de Jong van de DCMR,
telefoon: 010 - 246 83 20.
Zaaknummer: 98489051,
DMS-nummer: 22078370.