Kennisgeving: ontwerp beleidskader Windenergie vrijgegeven voor inspraak

Status: Algemeen
Startdatum: 20-12-2017
Einddatum: 01-02-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel heeft op 14 december 2017 unaniem besloten het ontwerp beleidskader Windenergie vrij te geven voor inspraak. Vanaf 20 december kan iedereen hierop gedurende zes weken zijn reactie geven. Dit is de laatste stap voor het definitief vaststellen van het kader.

In Krimpen aan den IJssel is de zuidkant van de Stormpolder door de Provincie Zuid-Holland aangegeven als gebied dat geschikt is voor plaatsing van windturbines. Op 20 december 2018 besluit de Provinciale Staten of deze locatie definitief wordt opgenomen in de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit. Om regie te houden op mogelijke plaatsing van windmolens heeft de gemeente een toetsingskader opgesteld.

Ontwerp beleidskader

In het ontwerp beleidskader staan de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gemeente Krimpen aan den IJssel hanteert bij het beoordelen van aanvragen en initiatieven op het gebied van windenergie. Eerder formuleerde de gemeenteraad twee voorwaarden die van belang zijn bij het ontwikkelen van een windproject:
1. Zo min mogelijk overlast voor omwonenden;
2. Participatie voor omwonenden bij een windproject moet mogelijk zijn.
In het beleidskader worden deze voorwaarden verder en uitvoeriger uitgewerkt. Het kader laat  zien onder welke omstandigheden windenergie in Krimpen aan den IJssel mogelijk is. Het geeft  duidelijkheid aan zowel omwonenden als eventuele initiatiefnemers.  Het gaat in het beleidskader niet om de exacte locatie van of het aantal windturbines. U kunt het ontwerp beleidskader digitaal raadplegen via www.krimpenaandenijssel.nl/winderenergie. Ook is het mogelijk om de beleidskaders bij het Publiekscentrum in het raadhuis van Krimpen aan den IJssel in te zien.

Reactie geven is mogelijk tot en met 31 januari 2018

De gemeente hoort graag uw mening over het ontwerp beleidskader Windenergie. U kunt  vanaf 20 december tot en met 31 januari 2018 reageren. Dit kan door uw zienswijze te sturen naar de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE in Krimpen aan den IJssel of per mail via gemeente@krimpenaandenijssel.nl. Wilt u in uw brief aangeven dat het om een inspraakreactie op het ontwerp beleidskader windenergie gaat? Eventueel kunt u ook mondeling uw zienswijze naar voren brengen. Maak daarvoor een afspraak via het telefoonnummer 14 0180.

Vervolgtraject

Na de inspraakperiode worden de reacties werkt in een Nota van beantwoording. Deze nota is onderdeel van de definitieve vaststelling van het toetsingskader.

Meer informatie

Op www.krimpenaandenijssel.nl/windenergie zijn alle relevante informatie en documenten te vinden. Als u op de hoogte wilt blijven kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief windenergie door een e-mail te sturen naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Windenergie in Krimpen aan den IJssel

De gemeente Krimpen aan de IJssel wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten we belangrijke stappen zetten. Naast energiebesparing kunnen we dit niet zonder de inzet van duurzame energiebronnen. Een van die bronnen is windenergie.