Kennisgeving omgevingsrecht: Lekdijk 45

Status: Aanvraag
Startdatum: 19-08-2015
Einddatum: 30-09-2015
Locatie: 2921 AC 45

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben op 6 februari 2014 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van C. Heuvelman en Zn. B.V. voor de inrichting aan de Lekdijk 45, 2921 AC Krimpen aan den IJssel.

Het betreft een inrichting voor een aannemings-, handels- en transportbedrijf met de volgende hoofdactiviteiten: op- en overslag van zand, grind en grond; op- en overslag van bouw- en afvalstoffen; op- en overslag van stoffen ten behoeve van gladheidbestrijding; bewerken van zand, grond, bouw- en afvalstoffen.

De aanvraag betreft  het uitbreiden van de inrichting met terreinen aan de Lekdijk 45, de Zellingstraat 1 en 3 en de Griendstraat 4 en 8; op- en overslaan, opbulken en keuren van (licht verontreinigde) grond; sorteren van zand en grond; op- en overslaan van gemengd puin, repak, bims (vulkanisch puimsteen), hoogovenslakken, flugsand (vulkanisch materiaal), niet-teerhoudende asfaltschollen, teerhoudende asfaltschollen, snoeiafval, compost en wegenzout; opslaan van argexzand (betonzand) in opslagsilo's; uitvoeren van werkzaamheden in het kader van gladheidbestrijding en een calamiteitendienst, het breken van puin, shredderen van snoeiafval en mengen van compost met grond en/of zand; uitbreiden van de inrichting met een wasplaats, een tankplaats, een onderhoudswerkplaats en een laad- /losplatform en het plaatsen van een geluidscherm aan de westzijde van terreindeel 2.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten de vergunning te verlenen.
Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen is de tekst van de beschikking gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking  en overige stukken tijdens kantooruren van 20 augustus 2015 tot en met 1 oktober 2015 inzien bij:
- de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 te Krimpen aan  
  den IJssel;
- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van
  09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 
  86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

De heer J. Bakx van de DCMR,
telefoon: 010 - 246 85 71.
Zaaknummer: 98444998,
DMS-nummer: 21998027.