Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften

Status: Aanvraag
Startdatum: 30-04-2015
Einddatum: 10-06-2015
Locatie: 2922 BN 386

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken bekend dat op 1 januari 2008 het Activiteitenbesluit milieubeheer in werking is getreden. De activiteiten van Café ‘t Anker gelegen aan de IJsseldijk 386, 2922 BN Krimpen aan den IJssel vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer als een type B inrichting beschouwd (meldingsplichtig).

Naar aanleiding van een ingediende melding Activiteitenbesluit milieubeheer is een akoestisch onderzoek ingediend. Uit dit onderzoek blijkt dat door middel van het voorschrijven van een geluidsbegrenzer, de naleving van de maximaal toelaatbare muziekgeluidsniveaus binnen de inrichting kan worden afgedwongen. Aan de hand van deze geluidsniveaus worden de omliggende woningen indirect beschermd.

Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en overeenkomstig artikel 2.20, lid 1, 5 en 6 van het Activiteitenbesluit hebben wij besloten voorschriften op te leggen met betrekking tot geluid.

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 30 april 2015 tot en met 10 juni 2015 inzien:
Bij de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel en bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (van ma. t/m vrij. van 9.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: (010) 2468621).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager, tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw T. Heijnen van de DCMR, telefoon (010) 2468109. Zaaknummer: 98470988, DMS-nummer: 21941637.