Kennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Wet Milieubeheer

Status: Beschikking
Startdatum: 27-05-2015
Einddatum: 16-07-2014
Locatie: 2923 BK 17

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken het volgende bekend.
Op 18 maart 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van Shoarma- en grillrestaurant Gino om vrijstelling voor het lozen van afvalwater op het vuilwaterriool door een vetafscheider en slibvangput voor de inrichting aan de Stad en Landschap 17, 2923 BK Krimpen aan den IJssel.

Gelet op artikel 8.42 van de Wet milieubeheer en artikel 3.131, lid 5 van het Activiteitenbesluit verklaren wij artikel 3.313, lid 4 van het Activiteitenbesluit niet van toepassing en hebben wij besloten om, overeenkomstig artikel 2.2, lid 4 van het Activiteitenbesluit, voorschriften op te leggen met betrekking tot het onderwerp afvalwater.

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 28 mei 2015 tot en met 8 juli 2015 op de volgende plaatsen inzien:
- de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel.
- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager, tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Inlichtingen

Mevrouw T. Heijnen van de DCMR, telefoon: 010 - 246 81 09.
Zaaknummer: 98475207, DMS-nummer: 21954280.