Kennisgeving beschikking CG Roosweg 2

Status: Aanvraag
Startdatum: 14-01-2016
Einddatum: 25-02-2016
Locatie: 2921 LV 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten de op 14 juni 2007 en 29 mei 2007 aan Shell Express Krimpen aan den IJssel verleende vergunning voor de inrichting aan de CG Roosweg 2, 2921 LV Krimpen aan den IJssel, krachtens artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken.
Het betreft een afleverstation voor motorbrandstoffen.

Door het niet meer opslaan en afleveren van LPG is er voor deze inrichting geen sprake meer van een vergunningplicht. De omgevingsvergunning wordt, verband houdende met de voorheen van toepassing zijnde LPG-aflevering, ingetrokken.

Inzagetermijn

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 14 januari 2016 tot en met 25 februari 2016 inzien: bij de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel en bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

De heer T. Soels van de DCMR,
telefoon: 010 - 246 80 49.
Zaaknummer: 98487719,
DMS-nummer: 22069109.