Jaarstukken 2014 gemeente Krimpen aan den IJssel goedgekeurd

Status: Algemeen
Startdatum: 01-07-2015
Einddatum: 31-12-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De jaarstukken 2014 zijn door de externe accountant gecontroleerd. De accountant heeft naast de rechtmatigheid ook de doelmatigheid van beheer en administratie beoordeeld. Beiden zijn goedgekeurd. Het college van burgemeester en wethouders is blij met deze dubbele goedkeuring.

Financiële situatie

De financiële uitkomst van de jaarrekening geeft alleen een goed beeld in samenhang met de volledige financiële positie van de gemeente. Deze positie is in 2014 in veel opzichten verbeterd. Dat is bijvoorbeeld te zien in de stijging van het weerstandsvermogen. Ook de stijging van de reserves is positief voor de toekomst. Daarnaast heeft de gemeenteraad in april 2015 het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2015 vastgesteld. Hierin is een gunstige ontwikkeling van de vooruitzichten gepresenteerd. Er zijn geen aanvullingen of afboekingen ten laste van de rekening 2014 nodig. Hieruit blijkt dat Krimpen financieel gezond is.

Presentatie college van B&W

In deze jaarstukken presenteert het college van B & W de inhoudelijke verantwoording, cijfers en toelichtingen over het boekjaar 2014. Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door enkele grote ontwikkelingen die financieel complex van aard zijn. Desondanks is de jaarrekening 2014 met een positief financieel resultaat afgesloten met een positief saldo van € 538.000,-.

Voorbereidingen decentralisaties en GR IJsselgemeenten

2014 stond voor een belangrijk deel in het teken van voorbereidingen voor de decentralisaties in het sociale domein en de start van de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten. Maar ook waren grote bouwprojecten in uitvoering, zoals het raadhuis en het Krimpenerwaardcollege. Verder vonden er begin 2014 gemeenteraadsverkiezingen plaats en er trad een nieuw college van B&W aan.

Goed perspectief voor komende jaren

Deze jaarrekening laat opnieuw zien dat Krimpen financieel in staat is het hoofd te bieden aan nieuwe ontwikkelingen en deze adequaat oppakt binnen de financiële kaders. De ervaringen uit het jaar 2014 gebruiken we (net als voorgaande jaren) om beleidsvoornemens en bijbehorende ramingen naar de toekomst, nog beter op elkaar af te stemmen en zo tot optimale inzet van beschikbare middelen te komen