Intrekken verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Raadhuisplein 18

Status: Beschikking
Startdatum: 27-06-2017
Einddatum: 11-07-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel besluiten tot het intrekken van het verkeersbesluit van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan het Raadhuisplein 18.
Dit besluit is genomen gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.
Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd.

Overwegende dat:
• Verkeersbesluit van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is genomen;
• de gehandicaptenparkeerplaats niet langer nodig is;
• deze maatregel betrekking heeft op een bij de gemeente Krimpen aan den IJssel  in beheer zijnde weg;
• voor zover belanghebbenden nadelige gevolgen ondervinden van het besluit deze niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dit besluit te dienen doelen (artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht).

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd omtrent deze maatregel met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit.

Overwegende dat de gemeente het beheer heeft over genoemde straat en deze weg zich bevindt binnen de bebouwde kom van de gemeente;
gelet op de artikelen 18 lid 1, sub d en 149 van de Wegenverkeerswet 1994 en het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (R.V.V.).