Intrekken maatwerkbeschikking

Status: Beschikking
Startdatum: 11-05-2016
Einddatum: 22-06-2016
Locatie: 2923 CV 8

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken bekend dat op 22 maart 2016 een verzoek is ontvangen van KPN Telecom B.V. gelegen aan de Pieter Lastmanstraat 8 in Krimpen aan den IJssel voor het intrekken van een maatwerkbeschikking.

Op 3 september 2013 is een beschikking afgegeven, met kenmerk 406089/21590744. De beschikking is afgegeven op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer om af te mogen wijken van de artikelen 2.9 en 4.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto de artikelen 2.4 en 4.15 van de Activiteitenregeling. De afwijking heeft betrekking op de keuring en certificering van de noodstroomvoorziening. Deze voorziening bestaat uit een dieselopslag, een dagtank en een noodstroomaggregaat. Inmiddels heeft u de voorzieningen aangepast waarmee voldaan wordt aan de artikelen 2.9 en 4.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto de artikelen 2.4 en 4.15 van de Activiteitenregeling.

De beschikking van 3 september 2013 met de daarbij opgelegde maatwerkvoorschriften is niet langer van toepassing en wordt met het huidige besluit ingetrokken.

Inzage

U kunt de beschikking en overige stukken tijdens kantooruren van 12 mei 2016 tot en met 22 juni 2016 inzien bij: de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel en de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 in Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager, tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Inlichtingen

De heer A. de Jong van de DCMR,
telefoon: 010 - 246 83 20.
Zaaknummer: 98511137,
DMS-nummer: 22133568.