Herziening welstandsnota

Status: Algemeen
Startdatum: 01-10-2015
Einddatum: 11-11-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De gemeente Krimpen aan den IJssel ontwikkelt een nieuwe welstandsnota. De bestaande Welstandsnota uit 2004 voldoet namelijk niet (meer). De wet- en regelgeving in de ruimtelijke ordening is veranderd. Het gemeentebestuur wil zich bij de herziening vooral richten op ‘deregulering’ en vereenvoudiging van de toetsing en wenst een zorgvuldige afweging of er welstandsvrije gebieden kunnen worden aangewezen. Vandaar dat wordt gesproken over het opnieuw maken en samenstellen van de Welstandsnota, een ‘Welstandsnota nieuwe stijl’.

Inspraak en ter inzage legging ontwerp welstandsnota

Voordat de gemeenteraad de welstandsnota vaststelt, wil het college u in de gelegenheid stellen om op de ontwerp welstandsnota te reageren. De ontwerp welstandsnota ligt in het raadhuis gedurende zes weken ter inzage: van 1 oktober t/m 11 november 2015.
U kunt de ontwerp welstandsnota tijdens openingstijden inzien bij het publiekscentrum in het raadhuis. De ontwerp welstandsnota is ook in te zien op onze website:  www.krimpenaandenijssel.nl.

Schriftelijke reacties kunt u richten tot: Gemeente Krimpen aan den IJssel, t.a.v. het Omgevingsloket – afdeling Ruimte, Postbus 200, 2920 AE te Krimpen aan den IJssel of digitaal via: gemeente@krimpenaandenijssel.nl
Voor het maken van een afspraak voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket van de gemeente via telefoonnummer: 14 0180.

Inloopmiddag en -avond

Op 7 oktober 2015 wordt een inloopmiddag en -avond gehouden van 17.00 tot 20.30 uur in het raadhuis. U bent die avond van harte welkom. Tijdens deze middag/avond kunt u de ontwerp-welstandsnota inzien en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wettelijke grondslag

De ter inzage ligging van de ontwerp-welstandsnota is gebaseerd op artikel 12a, lid 2 en 12, lid 4 van de Woningwet, in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (het door de gemeenteraad betrekken van ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden bij de voorbereiding van het besluit).