Gebiedsaanwijzing Voederverbod duiven

Status: Algemeen
Startdatum: 04-08-2016
Einddatum: 14-09-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben besloten (bij besluit van  26 juli 2016) om binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel op of aan de weg, zoals omschreven in artikel 1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013, binnen de bebouwde kom, een verbod te doen gelden op het voeren van duiven. De volledige tekst kunt u vinden op:  www.krimpenaandenijssel.nl. Dit besluit treedt in de dag na deze publicatie.

Bezwaar mogelijkheid

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.
Indien u bezwaar maakt kunt u tevens om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam (postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam). U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.