Fietsstroken Moderato: Verkeersbesluit

Status: Algemeen
Startdatum: 19-09-2017
Einddatum: 31-10-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben op 13 september besloten dat de aanwezige fietssuggestiestroken op de Moderato worden aangewezen als fietsstrook en dat hiervoor fietssymbolen worden aangebracht.

Dit besluit is genomen gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd.

De overwegingen bij het nemen van dit besluit:
- de in dit besluit genoemde weg is in beheer bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;
- de Moderato is gecategoriseerd en ingericht als gebiedsontsluitingsweg met een bijbehorend snelheidsregime van 50 km/uur;
- op de Moderato zijn fietssuggestiestroken aanwezig;
- op een aantal locaties op de stroken staan auto’s geparkeerd, waardoor fietsverkeer gedwongen wordt om gebruik te maken van de rijstrook voor het autoverkeer;
- de Moderato wordt gebruikt door kinderen die met de fiets van en naar de openbare basisschool ‘de Groeiplaneet’ rijden;
- uit oogpunt van verkeersveiligheid is het ongewenst dat er op de fietssuggestiestrook wordt geparkeerd;
-de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;
- het basisteam IJsselland (politie), steunpunt Krimpen aan den IJssel, de daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit.

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van zes weken na deze openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.