Wet Bodembescherming: Schaardijk 1

Status: Aanvraag
Startdatum: 18-06-2015
Einddatum: 30-07-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel 1

Op grond van artikel 28 j° artikel 39 van de Wet bodembescherming hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland (GS) een saneringsplan ontvangen voor de locatie Schaardijk 1 (EMK ondergronds) te Krimpen aan den IJssel, kadastraal bekend gemeente Krimpen aan den IJssel, sectie sectie B nummers 1280, 1040 en 1109 (gedeeltelijk).

GS zijn voornemens met het raamsaneringsplan in te stemmen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en de overige stukken vanaf 18 juni 2015 gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien:
- de gemeente Krimpen aan den IJssel, Raadhuisplein 2, 2922 AD  Krimpen aan den IJssel (tel: 0180-540655);
- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 3112 AN  Schiedam (tel:: 010-246 86 21).

Inspraak

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende de bovengenoemde termijn hun zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken aan Gedeputeerde Staten, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV  Schiedam.

Inlichtingen: mevrouw M. Alakhramsing van de DCMR, telefoon: 010 2468662.
Wbb-code: AA054200563/B30, DMS: 21959053