Stemmen bij volmacht

Status: Algemeen
Startdatum: 06-03-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Stemmen bij volmacht

De burgemeester maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van de leden van de gemeenteraad en het raadgevend referendum op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.       Machtiging door schriftelijke aanvraag

1. Bij afdeling Publiekscentrum van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
    Ook kan het formulier via de website www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen gedownload worden.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 16 maart 2018 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op
    maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd binnen de gemeente.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B.       Machtiging door overdracht van de stempas

1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.    
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Publiekscentrum, Raadhuisplein 2.