Ontwerp-geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder

Status: Beschikking
Startdatum: 20-11-2015
Einddatum: 31-12-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Het industrieterrein Stormpolder strekt zich uit over de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam. Voor de beheersing van industrielawaai is een geluidzone rondom het industrieterrein van kracht. Bij een periodieke controle van de zonegrens is geconstateerd dat deze overschreden wordt. De Wet geluidhinder schrijft voor dat het college van burgemeester en wethouders in deze situatie een geluidreductieplan kan vaststellen. Hierin staat welke maatregelen de gemeente treft om de geluidsbelasting binnen een periode van vijf jaar voor het gehele industrieterrein te reduceren tot beneden de grenswaarden van de wettelijke geluidzone. Met de vaststelling van een geluidreductieplan is het mogelijk om naast het uitvoeren van geluidreducerende maatregelen, omgevingsvergunningen milieu te blijven verlenen aan de bedrijven op het industrieterrein, voor zover die niet in strijd zijn met het geluidreductieplan. Om te komen tot een vastgesteld geluidreductieplan voor industrieterrein Stormpolder is een ontwerp-geluidreductieplan opgesteld. Het is de bedoeling dat de drie betrokken gemeenten dit identieke geluidreductieplan vaststellen.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de IJssel en Rotterdam hebben besloten tot het ter inzage leggen van het ontwerp-geluidreductieplan voor het industrieterrein Stormpolder.

Inzage

U kunt het ontwerp-geluidreductieplan tijdens kantooruren van 20 november 2015 tot en met 31 december 2015 op de volgende plaatsen inzien:
- het kantoor van de gemeente Capelle aan de IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel;
- het kantoor van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel;
- de Stadswinkel XL Centrum, Coolsingel 40 (ingang Doelwater tegenover hoofdbureau politie) te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);
- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86  
   21).
Het Ontwerp-geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder kan worden opgevraagd via de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel: www.krimpenaandenijssel.nl of bij het Publiekscentrum in het raadhuis (na telefonische afspraak, telefoon 14 0180).

Zienswijze

De vaststelling van het geluidreductieplan wordt voorbereid overeenkomstig de toepassing van de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure, met dien verstande dat in afwijking van artikel 3:15 van de Algemene wet Bestuursrecht, eenieder zienswijzen naar voren kan brengen.
Zienswijzen met betrekking tot het ontwerp-geluidreductieplan kunnen schriftelijk en binnen zes weken worden ingediend onder vermelding van ‘Zienswijze Ontwerp-geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder’, gericht aan het colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de IJssel en Rotterdam, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV te Schiedam. Ook worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen ter kennis van de colleges van burgemeester en wethouders te brengen. De gezamenlijke colleges nemen uiteindelijk het besluit tot vaststelling van het definitieve Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder.
De  inzagelegging vindt tegelijkertijd plaats in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den  IJssel en Rotterdam. Het geluidreductieplan wordt door de drie colleges van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer H.P. van der Glas van de DCMR, telefoon: 010 – 246 85 30.