Ontwerp beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

Status: Aanvraag
Startdatum: 24-06-2015
Einddatum: 05-08-2015
Locatie: 2924 BC 66

Burgemeester en wethouders hebben -in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht- het voornemen een vergunning te verlenen voor:
- Zandrak 66: het brandveilig gebruiken van het zorgcentrum Crimpenersteyn.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 juni 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.