Kennisgeving verlenging beslistermijn

Status: Aanvraag
Startdatum: 14-01-2016
Einddatum: 25-02-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Voor de renovatie van 53 woningen in de Molukse wijk: 8 blokken, totaal bestaande uit Fazantstraat 1 t/m 7 oneven, 9 t/m 23 oneven,  25 t/m 31 oneven , Roerdompstraat 1 t/m 9, Meerkoetstraat 13 t/m 21 oneven, Kwartelstraat 14 t/m 30 even en 13 t/m 21 oneven en Middenwetering 7 t/m 15 in Krimpen aan den IJssel.

De beslistermijn wordt verlengd omdat de behandeling van de aanvraag meer tijd vergt. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 februari  2016.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.