Kennisgeving ontwerpbeschikking

Status: Aanvraag
Startdatum: 30-04-2015
Einddatum: 10-06-2015
Locatie: 2921 AC 45

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben op 6 februari 2014 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van:

  • C. Heuvelman en Zn. B.V. voor de inrichting aan de Lekdijk 45, 2921 AC Krimpen aan den IJssel. Het betreft een inrichting voor een aannemings-, handels- en transportbedrijf met de volgende hoofdactiviteiten: op- en overslag van zand, grind en grond; op- en overslag van bouw- en afvalstoffen; op- en overslag van stoffen ten behoeve van gladheidbestrijding; bewerken van zand, grond, bouw- en afvalstoffen.

De aanvraag betreft het uitbreiden van de inrichting met terreinen aan de Lekdijk 45, de Zellingstraat 1 en 3 en de Griendstraat 4 en 8; op- en overslaan, opbulken en keuren van (licht verontreinigde) grond; sorteren van zand en grond; op- en overslaan van gemengd puin, repak, bims (vulkanisch puimsteen), hoogovenslakken, flugsand (vulkanisch materiaal), niet-teerhoudende asfaltschollen, teerhoudende asfaltschollen, snoeiafval, compost en wegenzout; opslaan van argexzand (betonzand) in opslagsilo's; uitvoeren van werkzaamheden in het kader van gladheidbestrijding en een calamiteitendienst, het breken van puin, shredderen van snoeiafval en mengen van compost met grond en/of zand; uitbreiden van de inrichting met een wasplaats, een tankplaats, een onderhoudswerkplaats en een laad- /losplatform; plaatsen van een geluidscherm aan de westzijde van terreindeel 2.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 30 april 2015 tot en met 10 juni 2015 inzien bij de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel en bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 in Schiedam (van ma. t/m vrij. van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak via (010) 2468621).

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij meneer J. Bakx van de DCMR, telefoon: (010) 2468571. Zaaknummer: 98444998, DMS-nummer: 21944640.