Collectieve festiviteiten horeca

Status: Beschikking
Startdatum: 09-01-2018
Einddatum: 31-12-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) stelt voorschriften waaraan inrichtingen die onder de Wet milieubeheer vallen moeten voldoen.
Op grond van artikel 4.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen burgemeester en wethouders per kalenderjaar dagen of dagdelen aanwijzen waarop ten behoeve van collectieve festiviteiten de geluidsnormen als bedoeld in artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet gelden. Er mag dan dus meer geluid geproduceerd worden dan anders. Horeca-exploitanten zullen alles in het werk stellen om overmatige hinder te voorkomen.
Onder een collectieve festiviteit wordt verstaan een festiviteit die niet specifiek aan een of een klein aantal inrichtingen is verbonden, zoals bijvoorbeeld Koningsdag.

Aanwijzing collectieve festiviteiten

Burgemeester en wethouders hebben besloten voor het jaar 2018 de volgende dagen aan te wijzen: Koningsdag (27 april 2018) en Oud en Nieuw (31 december 2018).
De aanwijzing geldt voor beide dagen voor de gehele gemeente.

Ontheffing sluitingstijd

Gelet op het bijzondere karakter van beide dagen heeft de burgemeester op grond van artikel 2.3.1.4 besloten om net als voorgaande jaren ontheffing sluitingstijd te verlenen en wel in de nacht van 27 april 2018 op 28 april 2018 tot 03.00 uur en in de nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019 tot 06.00 uur.
Naast de collectieve festiviteiten kan een horecabedrijf maximaal 6 incidentele festiviteiten houden. Een incidentele festiviteit moet gemeld worden aan de gemeente.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte (Bijzondere Wetten en Horeca), telefoon 14 0180.