Bestemmingsplan Marathon 9 vastgesteld

Status: Beschikking
Startdatum: 03-11-2016
Einddatum: 15-12-2016
Locatie: 2924 XC

Burgemeester en wethouders maken  -op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend- dat de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in zijn vergadering van 27 oktober 2016 het bestemmingsplan ‘Marathon 9’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het voormalige Rabobankgebouw aan de Marathon 9. Dit kantoorgebouw wordt getransformeerd tot 9 appartementen.

Ter inzage legging

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 3 november 2016 tot en met woensdag 15 december 2016 (zes weken) ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis, Raadhuisplein 2, in Krimpen aan den IJssel. Op www.krimpenaandenijssel.nl is het bestemmingsplan eveneens te raadplegen. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of de IMRO codering: NL.IMRO.0542.BPLGMarathon9.va01.

Beroep

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:
• een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
• een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer R. Steijl van de afdeling Ruimte. Hij is telefonisch te bereiken via: 14 0180 en per e-mail op: robertsteyl@krimpenaandenijssel.nl.