Besluit college van B&W

Status: Algemeen
Startdatum: 09-09-2015
Einddatum: 23-09-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 25 augustus 2015 besloten "aan de Stichting Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond en het Leger des Heils Jeugdbescherming machtiging te verlenen om namens het college uitvoering te geven aan artikel 6.1.8 lid 1 Jeugdwet, conform bijgaand machtigingsbesluit".