Beschikking maatwerkvoorschriften, Wet Milieubeheer

Status: Beschikking
Startdatum: 14-01-2015
Einddatum: 25-02-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken het volgende bekend:

Op 22 mei 2014 hebben wij een melding ontvangen van VZA Vuurwerk in het kader van het Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de bijbehorende Regeling voor het veranderen van het bedrijf aan de Stormpolderdijk 34 in Krimpen aan den IJssel. In deze melding is verzocht om het gebruik van kleefmagneten toe te staan. Kleefmagneten zijn elektrisch aangestuurde magneten die deuren in geopende toestand vastzetten, maar bij het wegvallen van het elektrische signaal de deuren weer vrijgeven.

Gelet op artikel 3.4a van bijlage 1 onder B van het Vuurwerkbesluit hebben wij besloten dat deuren zoals die staan aangegeven op de tekening die bij het ingediende verzoek hoort, met behulp van kleefmagneten geopend mogen zijn.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van
15 januari 2015 tot en met 25 februari 2015 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Olympiade 3 in Krimpen aan den IJssel;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 in Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager, tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel onder vermelding van ‘Awb-bezwaar’.

Inlichtingen

Mevrouw J. Burggraaf van de DCMR, telefoon: 010 - 246 83 07.
Zaaknummer: 98465642, DMS-nummer: 21890470.