Beschikking Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Status: Beschikking
Startdatum: 30-03-2016
Einddatum: 11-05-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben op 1 oktober 2015 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van:

  • Storm Cleaning Service B.V. voor de inrichting aan de Van Polanenweg 7, 2921 LT
    Krimpen aan den IJssel.

De aanvraag betreft het oprichten van een inrichting voor het inzamelen, opslaan, be- en verwerken van (gevaarlijke) afvalstoffen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 24 maart 2016 tot en met 4 mei 2016 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel;
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 in Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

De heer A.B. de Jong van de DCMR,
telefoon: 010 - 246 83 20.
Zaaknummer: 98489051,
DMS-nummer: 22113135.