Verlenging beslistermijn: Binnenweg 3a

Status: Beschikking
Startdatum: 06-07-2016
Einddatum: 17-08-2016
Locatie: 2923 BA 3a

Burgemeester en wethouders hebben -in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht- besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken: - Binnenweg 3a in Krimpen aan den IJssel: het realiseren van een dakterras. De beslistermijn wordt verlengd met toestemming van de aanvrager, omdat de behandeling van de aanvraag meer tijd vergt. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 augustus 2016.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, tegen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.