Stormpolderdijk 34, verlenging beslistermijn

Status: Beschikking
Startdatum: 04-04-2017
Einddatum: 16-05-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
-Stormpolderdijk 34: het realiseren van een nieuwe aanbouw aan de voorzijde van het bedrijfsgebouw.
De beslistermijn wordt verlengd omdat de behandeling van de aanvraag meer tijd vergt. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 mei 2017.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit, tegen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.