Stemmen bij volmacht

Status: Beschikking
Startdatum: 24-02-2016
Einddatum: 05-04-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat het bij het aanstaand raadgevend referendum over de goedkeuring van de Associatieovereenkomst  tussen de EU en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

A.       MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

 1. Bij afdeling Publiekscentrum van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
  Ook kan het formulier via de website www.krimpenaandenijssel.nl gedownload worden.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 1 april 2016 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 
  maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 22 februari 2016 als kiezer zijn geregistreerd binnen de gemeente.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B.       MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een identiteitsbewijs (maximaal vijf jaar verlopen) aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever 
  worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Publiekscentrum,
Raadhuisplein 2.

Plaats: Krimpen aan den IJssel
Datum: 22 februari 2016