Publicatie aanwijzen aangesloten percelen afvallocaties

Status: Beschikking
Startdatum: 07-09-2016
Einddatum: 19-10-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Op 20 april 2016 ontvingen alle inwoners een brief met de voorgenomen locatie van ondergrondse afvalcontainer(s). Hierbij werd aangegeven van welke locatie het huishouden gebruik moet maken voor het aanbieden van huishoudelijk afval. Het aanwijsbesluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Overeenkomstig deze openbare uniforme voorbereidingsprocedure hebben belanghebbenden tot 6 weken na bekendmaking de tijd gehad hun zienswijze te geven. Inmiddels is de reactietermijn (6 weken) voor zienswijzen verstreken.

Geen zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) die voor de volgende percelen zijn er geen zienswijzen binnengekomen. Dit betekent dat de voorgenomen (aansluitingen op de) locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve aansluitingen en/of locatie(s) is/zijn geworden.

Locatie     Percelen

B16.09       Landgoed Duivenvoorde 1 t/m 12, 14 en 16, Landgoed Eikenrode 1 t/m 11, 13 t/m 19 (oneven
                  nummers), Landgoed Vilsteren 1 t/m 10, Ouverturelaan 83 t/m 97
B16.12       Binnenhof 1 en 2, De Landerijen 2 t/m 52 (even nummers), Hofje van Gratie 2, Hofje van Noblet
                  25 t/m 36, Hofje van Pauw 1, Landgoed Nederhoven 45 t/m 71
B16.19       Fort Asperen 1 t/m 32, Fort Honswijk 1 t/m 19, Fort Rijnauwen 1 t/m 23
B16.37       Rembrandtlaan 1 t/m 32, 37 t/m 62, Van Ruysdaelstraat 18 t/m 28 (even nummers), 29 t/m 54,
                  56 t/m 72 (even nummers)
B16.38       Cascade 3 t/m 71, 76 t/m 90
B16.45       Blijdendijkstraat 1 t/m 3, 4 t/m 28 (even nummers), Burgerdijkstraat 33, 35 t/m 45, 47 t/m 55
                  (oneven nummers), Oude Tiendweg 13 t/m 115 (oneven nummers), Rotterdamseweg  46 t/m 54
                  (even nummers), Zuiderstraat 4, 6 en 8.
B16.47        Kruisstraat 7 t/m 18, Noorderstraat 28a, Rotterdamseweg 31 t/m 69 (oneven nummers),
                   Steenbakkersstraat 40 t/m 46 (even nummers), 47 t/m 50, 52 t/m 56
B16.61        Graafkade 1 t/m 6, Huys ten Donck 1 t/m 4, Ouverturelaan 109 t/m 123 (oneven nummers
B16.62        Graafkade 7 t/m 11, Ouverturelaan 125 t/m 141
B16.63        Nabucco 3 t/m 49
B16.94        De Landerijen 5 t/m 53 (oneven nummers), 54 t/m 69, 71 t/m 111 (oneven nummers), Landgoed
                   Sandenburg 1 t/m 24, Ouverturelaan 68 t/m 73
B16.98        Landgoed Goedenraad 1 t/m 13, 14 t/m 26 (even nummers), Landgoed Singraven 1 t/m 15,
                   Ouverturelaan 74 t/m 82

Wel zienswijzen

Met betrekking tot de inzamelvoorziening(en) voor de volgende percelen zijn er zienswijzen binnengekomen. Vrijwel alle zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het voorgenomen besluit. Dit betekent dat de (aansluitingen op de) voorgenomen locatie(s) zonder wijzigingen de definitieve (aansluitingen op de) locatie(s) is/zijn geworden. In een enkel geval zijn de aansluitingen en/of voorzieningen en/of de locatie op basis van een zienswijze aangepast. Indieners van zienswijzen en bewoners van percelen waarvoor de (aansluiting op de) inzamellocatie is gewijzigd ten opzichte van de voorgenomen (aansluiting op de) locatie, ontvangen het definitieve besluit persoonlijk per post.

Locatie     Percelen

B16.10       Buitenhof 1 en 2, Hofje van Loo 1, 
                  Hofje van Noblet 1 t/m 12,
                  Hofje van Oorschot 1, Landgoed 
                  Nederhoven 1 t/m 44
B16.65       Othello 37 t/m 41, Ouverturelaan 30 t/m 48, Traviata 1 t/m 29
B16.97       Jozef Israëlsstraat 1, 5, 7 t/m 49, 51 t/m 73 (oneven nummers)
Tevens liggen alle aanwijsbesluiten, inclusief tekeningen van de gekozen aansluitingen en locaties van de ondergrondse containers vanaf  7 september 2016 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het raadhuis.

Beroep

Tegen het definitieve aanwijsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het concept besluit naar voren hebben gebracht.  Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van ter inzage legging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Ingebruikname ondergrondse containers

De ondergrondse containers zullen zo spoedig mogelijk in gebruik worden genomen door de nieuwe / gewijzigde aansluitingen. Hierover worden de bewoners die als nieuwe/gewijzigde aansluiting worden beschouwd te zijner tijd apart per brief geïnformeerd. Een nieuwe / gewijzigde aansluiting krijgt dan tevens de beschikking over een afvalpas, waarmee de afgesloten aanbiedklep voor afval geopend kan worden.