Parkeerverbod Fresia: Verkeersbesluit

Status: Beschikking
Startdatum: 21-06-2017
Einddatum: 02-08-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten om een parkeerverbod in te stellen op de Fresia tussen de aansluiting van het parkeerterrein Iris op de Fresia en woning Fresia nummer 2 door het aanbrengen van een gele onderbroken streep én om de markering te plaatsen zoals aangegeven op de tekening die hoort bij dit verkeersbesluit.

Dit besluit is genomen gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd.

Overwegingen die hebben geleid tot dit besluit:

 • dat de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;
  dat de Fresia is gecategoriseerd en ingericht als erftoegangsweg met een bijbehorend snelheidsregime van 30 km/h;
  dat langs de Fresia ter hoogte van het parkeerterrein Iris ondergrondse afvalcontainers aanwezig zijn;
  dat het legen van de containers bemoeilijkt wordt door geparkeerde auto’s langs het trottoir van de Fresia;
  dat door het instellen van een parkeerverbod ter plaatse van de afvalcontainer het legen van de container mogelijk wordt gemaakt en dat het uitzicht wordt verbeterd voor automobilisten die het parkeerterrein van de Iris verlaten;
  dat de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;
  dat overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit.

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van zes weken na deze openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

Situatietekening aanbrengen gele onderbroken streep Fresia