Ontwerp beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

Status: Beschikking
Startdatum: 25-02-2015
Einddatum: 08-04-2015
Locatie: 2921 XH 25

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen-in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht- een vergunning te verlenen voor:

  • Tuinstraat 25: het brandveilig inbouwen en gebruiken van een slaapkamer van het     
    Kinderdagverblijf.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.