Ontwerp-Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder

Status: Algemeen
Startdatum: 18-02-2015
Einddatum: 01-04-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Bij een periodieke controle van de zonegrens is geconstateerd dat de geluidszone rondom het industrieterrein Stormpolder op één punt wordt overschreden. Als gevolg hiervan mogen er op dit moment geen omgevingsvergunningen voor bedrijven op dit industrieterrein worden verleend.
De Wet geluidhinder (artikel 67 Wgh) schrijft voor dat het college van burgemeester en wethouders in dit soort situaties een ‘Geluidreductieplan’ kan vaststellen. Hierin staat welke maatregelen de gemeente treft om de geluidsbelasting binnen een periode van vijf jaar voor het gehele industrieterrein te reduceren tot de grenswaarden van de wettelijke geluidzone.
Met de vaststelling van het geluidreductieplan is het mogelijk om naast het uitvoeren van saneringsmaatregelen vergunningen te blijven verlenen aan bedrijven, voor zover die niet in strijd zijn met het geluidreductieplan.

Ontwerp-Geluidreductieplan industrieterrein Stormpolder

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft op 17 februari 2015 besloten tot het ter inzage leggen van het Ontwerp-Geluidreductieplan voor het industrieterrein Stormpolder. Het Ontwerp-Geluidreductieplan ligt vanaf 17 februari 2015 gedurende de periode van zes weken ter inzage. De vaststelling van het geluidreductieplan wordt voorbereid overeenkomstig de toepassing van de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure, met dien verstande dat in afwijking van artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, eenieder zienswijzen naar voren kan brengen.
Het Ontwerp-Geluidreductie plan kan worden opgevraagd via de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel www.krimpenaandenijssel.nl of bij het Publiekscentrum in het raadhuis (Olympiade 3).

Zienswijzen indienen

Zienswijzen met betrekking tot het Ontwerp-Geluidreductieplan kunnen schriftelijk en binnen zes weken worden ingediend onder vermelding van ‘Zienswijzen Ontwerp-Geluidreductieplan Stormpolder’, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, Postcode 2920 AE, Krimpen aan den IJssel.

Na de termijn van de ter inzagelegging worden de mogelijke zienswijzen aan de  Gemeenteraad voorgelegd. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiteindelijk het besluit tot vaststelling van het definitieve Geluidreductieplan.