Kennisgeving verlenging beslistermijn

Status: Beschikking
Startdatum: 01-04-2015
Einddatum: 13-05-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken voor:

  • het aanleggen van een ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningstations Ommoord en Krimpen aan den IJssel.

De beslistermijn wordt verlengd omdat de behandeling van de aanvraag meer tijd vergt. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 15 meiĀ  2015. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.