Kennisgeving beschikking

Status: Aanvraag
Startdatum: 23-12-2015
Einddatum: 03-02-2016
Locatie: 2921 LZ 11

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten de volgende vergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen.

Bedrijf                : N.V. Milieuservices AVR-Krimpen aan den IJssel
Locatie               : Stormsweg 11, 2921 LZ Krimpen aan den IJssel
Activiteit             : Beperkte omgevingsvergunning milieu
Voor                   : Het opslaan, overslaan, opbulken en verdichten van afvalstoffen waarbij   uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de Wm voor zover  
                            deze activiteiten zijn gericht op de verwijdering van afvalstoffen.
Aanvraagdatum : 12 oktober 2015
Besluitdatum      : 9 december 2015
Bekendmaking   : 22 december 2015
Zaaknummer      : 98489981

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken tijdens kantooruren op verzoek inzien bij burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Inlichtingen

De heer R. Toth van de DCMR, telefoon: 010 - 246 83 06.
DMS-nummer: 22068591.