Collectieve festiviteiten horeca

Status: Beschikking
Startdatum: 24-01-2017
Einddatum: 31-12-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) stelt voorschriften waaraan inrichtingen die onder de Wet milieubeheer vallen moeten voldoen. Op grond van artikel 4.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen burgemeester en wethouders per kalenderjaar dagen of dagdelen aanwijzen waarop -ten behoeve van collectieve festiviteiten- de geluidsnormen als bedoeld in artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit, niet gelden. Er mag dan dus meer geluid geproduceerd worden dan anders. Horeca-exploitanten
zullen alles in het werk stellen om overmatige hinder te voorkomen.

Onder een collectieve festiviteit wordt verstaan een festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden, zoals bijvoorbeeld Koningsdag.

Aanwijzing collectieve festiviteiten

Burgemeester en wethouders hebben besloten voor het jaar 2017 de volgende dagen aan te wijzen: Koningsdag (27 april 2017) en Oud en Nieuw (31 december 2017). De aanwijzing geldt voor beide dagen voor de gehele gemeente.

Ontheffing sluitingstijd

Gelet op het bijzondere karakter van beide dagen heeft de burgemeester op grond van artikel 2.3.1.4 besloten om net als voorgaande jaren ontheffing sluitingstijd te verlenen en wel in de nacht van 27 april 2017 op 28 april 2017 tot 03.00 uur en in de nacht van 31 december 2017 op 1 januari 2018 tot 06.00 uur.

Naast de collectieve festiviteiten kan een horecabedrijf maximaal 6 incidentele festiviteiten houden. Een incidentele festiviteit moet gemeld worden aan de gemeente.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met afdeling Ruimte (Bijzondere Wetten en Horeca), telefoon 14 0180.