Allegro 31: beslistermijn aanvraag vergunning verlengd

Status: Aanvraag
Startdatum: 14-11-2017
Einddatum: 26-12-2017
Locatie: 2925 BA 31

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  • Allegro 31: het plaatsen van een aircounit tegen de zijgevel van de woning

De beslistermijn wordt verlengd omdat de behandeling van de aanvraag meer tijd vergt. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 december 2017.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.