Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 08-10-2019
Einddatum: 19-11-2019
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting, zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters             Geboortedatum                       Uitgeschreven per

Boot, J.                                07-12-1985                             23-07-2019

Wienke, A.J.                         30-07-1985                             10-09-2019

Wemaij, J.R.                         12-06-1998                             10-09-2019

Mouch, A.                             02-08-1976                             10-09-2019

Verstraeten, P.W.C.               22-06-1963                             10-09-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.