Aanwijzingsbesluit toezichthouder Krimpen aan den IJssel

Status: Beschikking
Startdatum: 27-11-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat op 20 februari 2018 is vastgesteld dat de heer F.C.G. van den Bergh is aangewezen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 (in samenhang met afdeling 5.2) van de Algemene wet bestuursrecht voor de volgende wetten en verordeningen:

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de in artikel 5.1 van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met name genoemde wetten alsmede de besluiten en voorschriften die bij of krachtens die wetten zijn aangegeven zoals de Woningwet en het Bouwbesluit, de Monumentenwet en de Monumenten verordening, de Wet ruimtelijke ordening, alsmede de Algemene Plaatselijke Verordening.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.