Ontwerp beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo)

Status: Beschikking
Startdatum: 23-10-2018
Einddatum: 04-12-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

  • Nieuwe Tiendweg 2: brandveilig gebruik in verband met de verandering van een tweetal keukens tot hotelkamers.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30-12.30 uur (en woensdag tot 16.00 uur). Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders.