Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo)

Status: Beschikking
Startdatum: 31-07-2018
Einddatum: 11-09-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunningen te verlenen voor:

  • het renoveren van de aandrijfriemen in de heftorens.
  • het vervangen van kozijnen, deuren en ramen in de heftorens 3 en 4, gevels landzijde.

Locatie: Hollandsche IJsselkering.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur (en woensdag tot 16.00 uur). Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.