Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 26-06-2018
Einddatum: 07-08-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters   Geboortedatum   Uitgeschreven per

M. Karaca                                        18-08-1986                          22-05-2018
N. de Vries                                       26-01-1966                          22-05-2018
P. Verploegen                                   12-05-1969                          22-05-2018
A. van Loon                                      28-12-1956                          29-05-2018
M. Blažev                                          16-07-1988                         29-05-2018
J. Harerimana                                     04-05-1976                         29-05-2018
D.G. Hellmund                                   01-07-1986                         29-05-2018

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.