Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo)

Status: Beschikking
Startdatum: 22-05-2018
Einddatum: 03-07-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor:     het inbouwen van een slaapkamer t.b.v. het kinderdagverblijf
Locatie: Nabucco 2 te Krimpen aan den IJssel

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 mei 2018  gedurende zes weken tot 3 juli 2018 ter inzage bij het publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30-12.30 uur (en woensdag tot 16.00 uur).

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.