Ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo)

Status: Beschikking
Startdatum: 17-04-2018
Einddatum: 29-05-2018
Locatie: 2924 AB 2

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor:   het plaatsen van zonnecollectoren op het dak en een rookgasafvoer tegen de gevel van het pand
Locatie:  Breekade 2 te Krimpen aan den IJssel

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 april 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur (en woensdag tot 16.00 uur).

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.