Kennisgeving verlenging beslistermijn

Status: Aanvraag
Startdatum: 17-04-2018
Einddatum: 29-05-2018
Locatie: 2925 CA 1

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor:  het renoveren van 58 woningen
Locatie:  Acacia 1 t/m 25 oneven,  2 t/m 30 even ; Berk 1 t/m 15 oneven, Zomereik 73 t/m 91 oneven, Populierenlaan 2 t/m 12 even,  Vijverlaan  524 t/m 532 even

De beslistermijn wordt verlengd omdat de behandeling van de aanvraag meer tijd vergt. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 mei 2018.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.