Aanbrengen laad- en losvak Ouverturelaan: Verkeersbesluit

Status: Aanvraag
Startdatum: 21-06-2017
Einddatum: 02-08-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten om een laad- en losvak aan te brengen op de aanbiedplaats voor ondergrondse containers door het plaatsen van verkeersbord E07 en het aanbrengen van een witte kruismarkering én om het bord en markering te plaatsen zoals aangegeven op de tekening die behoort bij dit verkeersbesluit.
Dit besluit is genomen gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd.

Overwegingen die hebben geleid tot dit besluit:

 • dat de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;
  dat de Ouverturelaan is gecategoriseerd en ingericht als gebiedsontsluitingsweg met een bijbehorend snelheidsregime van 50 km/h;
  dat langs de Ouverturelaan ter hoogte van Bussluis een aanbiedplaats voor ondergrondse containers aanwezig is;
  dat het voor de bruikbaarheid van de aanbiedplaats gewenst is dat hierop een laad- en losvak wordt ingesteld;
  dat de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd
  in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;
  dat overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit.

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van zes weken na deze openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

Situatietekening Verkeersbesluit Ouverturelaan