Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 09-01-2018
Einddatum: 20-02-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is naar voren gekomen dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

  • Naam en voorletters   Geboortedatum   Uitgeschreven per
    E.C. Klootwijk              27-08-1984         28-11-2017
    N. van Milligen             29-09-1987         28-11-2017
    D.C.A. Multem              21-12-1985         28-11-2017
    R. Smaardijk                21-06-1990         28-11-2017

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.