Kennisgeving verlenging beslistermijn

Status: Aanvraag
Startdatum: 27-12-2017
Einddatum: 07-02-2018
Locatie: 2921 BC

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  • Voor: het bouwen van een appartementengebouw: 24 appartementen met parkeerkelder
    Locatie: Veerdam (locatie buitendijks tussen Onder de Linden en IJsseldijk 379)


De beslistermijn wordt verlengd omdat de behandeling van de aanvraag meer tijd vergt. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 februari 2017.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.