Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 25-10-2017
Einddatum: 06-12-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters        Geboortedatum   Uitgeschreven per
M. Radmalekshahi            19-09-1981          30-08-2017
J.R.E. de Jong                   07-11-1968          30-08-2017
M. Ziani                            09-02-1995          30-08-2017
A.A. de Pree                     16-02-1971          30-08-2017
A. Hakan                          02-01-1992          20-09-2017
S.R. Abdool                      07-07-1978          20-09-2017
K. Daflaar                         13-10-1982          20-09-2017
A. Ahmadi                         00-00-1996          20-09-2017
H.R. Badal                        16-03-1982           20--0-2017
G. Pleines                         03-12-1969          20-09-2017

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.