Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 21-06-2017
Einddatum: 02-08-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen
Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:
Naam en voorletters      Geboortedatum                   Uitgeschreven per

Bereket Legese                  01-01-1991                           17-05-2017
V. Koretska                         08-02-1994                           17-05-2017
A.M. Slob                             07-02-1967                           17-05-2017
K.J. Jordan                           03-04-1989                           17-05-2017
P. Asare                               05-04-1975                           17-05-2017
E. Harbor                             08-05-1973                           17-05-2017

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.